Skip to content

Piątek (22.10.2021)

 

9.00-11.30

Obrady w sekcjach

Sekcja A
Polonistyka w świecie

Prowadzenie:
Henryk Siewierski

 

Sekcja B
Archiwa

Prowadzenie:
Jan Choroszy

 

Sekcja C
Glotto

Prowadzenie:
Grażyna Zarzycka

 

Sekcja D
Wielojęzyczność

Prowadzenie:
Ewa Lipińska

 

Sekcja E
Gramatyka

Prowadzenie:
Anna Burzyńska-Kamieniecka

 

Sekcja F
Literatura

Prowadzenie:
Aleksandra Achtelik

9.00-9.20

Piotr Horbatowski
(Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Lokalna, unikatowa, światowa? Fenomen sukcesów twórców kultury polskiej (literatura, sztuka, film, teatr) w Japonii, Korei Południowej i Chinach w kontekście nowego podejścia do nauczania kultury polskiej na studiach polonistycznych w tych krajach

Jana Raclavská
(Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)

Zbiory archiwaliów w Bibliotece Bogumiła Rudolfa Tschamera w Cieszynie jako źródło do badań polszczyzny cieszyńskiej

Iwona Janowska
(Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Poziom C2 – kompetencje użytkownika języka i ich testowanie

Pavlo Levchuk
(Instytut Slawistyki PAN, Polska)

Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska osób polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie

Julia Stefanyszyn
(Uniwersytet Lwowski, Ukraina)

Rozszerzenie łączliwości leksykalno-semantycznej frazeologizmów somatycznych we współczesnej polszczyźnie

Sabina Strózik
(Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)

„Spróbuj opiewać okaleczony świat” – wiersze poetów nowofalowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego

9.20-9.40

Jan Fellerer
(Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania)

Nauczanie języka i kultury polskiej w Wielkiej Brytanii: historia i perspektywy

Maciej Ogrodniczuk
(Instytut Podstaw Informatyki PAN, Polska)

Korpus Dyskursu Parlamentarnego – od parlamentariów międzywojennych do czasów współczesnych

Agata Bogdańska
(Szkoła Europejska w Varese, Włochy)

Najnowsze regulacje na międzynarodowym egzaminie maturalnym BAC z języka polskiego w Szkołach Europejskich. Krok naprzód czy krok w tył?

Elżbieta Sękowska
(Uniwersytet Warszawski, Polska)

Ewolucja lingwistycznych interpretacji wielojęzyczności w piśmiennictwie emigracyjnym na przykładzie listów

Chang Il You
(Uniwersytet Śląski, Polska)

Porównanie wybranych elementów kulturowych związanych z grzecznością językową w Polsce i w Korei

Marta Koronkiewicz, Paweł Kaczmarski
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Niekonsekwentne aktualizacje. Anglojęzyczne antologie polskiej poezji XX i XXI wieku

9.40-10.00

Roman Baron, Roman Madecki, Renata Rusin-Dybalska
(Uniwersytet Karola w Pradze)

W przededniu stulecia czeskiej polonistyki instytucjonalnej (1923-2023)

Karolina Żelazowska
(Instytut Badań Literackich PAN, Polska)

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w warunkach pandemii lekcją piśmienności (cyfrowej)

Irena Masojć
(Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa),
Jiří Muryc
(Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)

Czy mówisz po polsku, sąsiedzie? Potrzeby i oczekiwania Czechów i Litwinów wobec platformy do nauki języka polskiego polski.info

Ewa Komorowska, Karolina Mieszkowska
(Uniwersytet Warszawski, Polska)

Badanie rozwoju językowego dzieci jedno- i dwujęzycznych w Polsce i w Europie: prezentacja projektów StarWords oraz PolkaNorski

Ałła Krawczuk
(Uniwersytet Lwowski, Ukraina)

Cechy gramatyczne współczesnej polszczyzny pisanej na Ukrainie (na materiale gazet polskojęzycznych)

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
(Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)

Najnowsza literatura polsko-niemiecka/niemiecko-polska a (wciąż możliwe) profity polonistyki w Niemczech i w Polsce

10.00-10.20

Dorota Walczak-Delanois, Cécile Bocianowski
(Wolny Uniwersytet w Brukseli, Belgia)

„Od alfabetu do sonetu – o nauczaniu języka polskiego, literatury i tłumaczenia na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli

Regina Jakubėnas
(Uniwersytet Wileński, Litwa)

Korespondencja astronomów wileńskich M. Poczobuta i A. Strzeckiego (II poł. XVIII wieku) w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego

Chrystyna Nikołajczuk
(Uniwersytet Lwowski, Ukraina)

Metodyka nauczania JPJO na uczelni wyższej (na przykładzie polonistyki lwowskiej)

Rafał Zarębski
(Uniwersytet Łódzki, Polska)

Dawny bilingwizm polsko-francuski – na podstawie korespondencji Marii Kazimiery d’Arquien i Jana III Sobieskiego

Marcin Wągiel
(Uniwersytet Masaryka, Czechy)

Klasyfikacja polskich konstrukcji partytywnych w świetle danych korpusowych, typologicznych oraz kognitywnych

Jonas Vanderschueren
(Uniwersytet w Leuven, Belgia)

Stawianie oporu i autorefleksja. Polski teatr i odmieńczość od 2005 roku

10.20-10.40

Maria Zadencka
(Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja)

Historia, historia idei i kultury w ramach programów nauczania języka polskiego podstawowe założenia formowania planów kursów na Uniwersytecie w Sztokholmie

Anna Śliwa
(Muzeum Miasta Gdyni, Polska)

Literatura w muzeum

Marta Ułańska, Karolina Fastyn
(Uniwersytet Łódzki, Polska)

Gramatyka dla praktyka. Czasownik, czyli nauczanie gramatyki w sposób funkcjonalny

Barbara Dwilewicz
(Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)

Kwestie językowe w powojennej prasie polskiej na Litwie

Lidia Nepop-Ajdaczyć
(Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina)

Frazeologia polska dla studentów ukraińskich: aspekt porównawczy i etnolingwistyczny

Feliks Tomaszewski
(Uniwersytet Gdański, Polska)

Niechciane dziedzictwo

10.40-11.00

Małgorzata Grochowina
(Bałtycki Uniwersytet Federalnego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja)

Nauczanie języka i kultury polskiej na Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. Immanuela Kanta w warunkach zdalnych

Barbara Piotrowska
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Digitalizacja kołysanki. Zasoby internetowe jako źródło materiałów badawczych nad twórczością ludową

Kamila Dembińska
(Uniwersytet Warszawski, Polska)

Współczesne koncepcje kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego w stronę profesjonalizacji

Justyna Hryniewicz-Piechowska
(Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy)

Dydaktyka języka polskiego jako języka sąsiada w polsko-niemieckim regionie przygranicznym – koncepcja i zbiór materiałów

 

Stanisław Rosiek
(Uniwersytet Gdański, Polska)

Jak badać światową recepcję polskich pisarzy? Przykład Brunona Schulza

11.00-11.30

Dyskusja w sekcjach

11.30-12.00

Przerwa

12.00-12.45

Wykład plenarny
Prowadzenie: Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

  • Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
    Pięćset lat nauczania języka polskiego jako obcego

12.45-13.45

Przerwa

13.45-15.45

Warsztaty oraz projekcje filmów przygotowanych przez Muzeum Pana Tadeusza

 

Warsztaty

Pracownia Polszczyzny Mówionej

 

Pracownia Humanistyki Cyfrowej

 

Pracownia Prostej Polszczyzny

 

 

Filmy

Nie tylko Mickiewicz, nie tylko Pan Tadeusz – oprowadzanie online po wystawie „Rękopis Pana Tadeusza

(Powtórka Wirtualnego zwiedzania Muzeum Pana Tadeusza)

 

Prezentacja archiwum Tadeusza Różewicza

 

Wykład online nt. współpracy Jana Nowaka-Jeziorańskiego z pisarzami: Kazimierzem Wierzyńskim, Jerzym Giedroyciem, Witoldem Gombrowiczem, Gustawem Herlingiem-Grudzińskim i Janem Lechoniem w okresie jego pracy w Radiu Wolna Europa w latach 1952−1975

 

Wykład online „Władysław Bartoszewski – Polski PEN Club”

15.45-16.00

Przerwa

 

16.00-18.30

Obrady w sekcjach

Sekcja A
Polonistyka w świecie

Prowadzenie:
Piotr Horbatowski

 

Sekcja B
Archiwa

Prowadzenie:
Wiktoria Ušinskienė

 

Sekcja C
Glotto

Prowadzenie:
Małgorzata Gębka-Wolak

 

Sekcja D
Wielojęzyczność

Prowadzenie:
Marzena Błasiak-Tytuła

 

Sekcja F
Literatura

Prowadzenie:
Tomasz Bilczewski

16.00-16.20

Magdalena Telus
(KoKoPol, Niemcy)

Ocieplenie wizerunku języka polskiego w Niemczech: Cele i strategia Centrum Kompetencji i koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol)

Kris Van Heuckelom
(Uniwersytet w Leuven, Belgia)

W poszukiwaniu utraconego filmu: „polonica filmowe” w zbiorach zagranicznych

Grażyna Tomaszewska
(Uniwersytet Gdański, Polska)

Poezja jako inspiracja do rzeźbienia myśli w obcym języku. Studenci chińscy wobec Szymborskiej

Anna Seretny
(Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Polszczyzna jako język szkolnej edukacji

Jakub Czernik
(Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Literatura polskiej emigracji po 2004 roku wobec modeli światowej literatury migracyjnej

16.20-16.40

Dagmara Gut, Agnieszka Mounis
(Uniwersytet w Lille, Francja),
Aleksander Wiater
(Uniwersytet Wrocławski, Polska

Współczesne konteksty i perspektywy nauczania języka polskiego jako obcego w aglomeracji Lille (Francja)

Monika Wozniak
(Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”, Włochy)

Znikający Sienkiewicz: o ocalenie świadectwa włoskiego sukcesu autora „Quo vadis

Joanna Kic-Drgas
(Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)

Aplikacje mobilne w nauczaniu języka polskiego jako obcego w świetle projektu EULALIA

Anna Żurek
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Rozwijanie dwujęzyczności dziecka w rodzinie polonijnej. Perspektywa drugiego pokolenia emigrantów w Niemczech

Inesa Kuryan
(Centrum Polonoznawcze „Studia-Movia”, Białoruś)

Pojęcie „Unii Literackiej” w polsko-białoruskich badaniach literatury

16.40-17.00

Ewa Komorowska
(Uniwersytet Warszawski, Polska)

Nauczanie polskiego na Uniwersytecie Lizbońskim: wczoraj, dziś… czy jutro?

Andrzej Hejmej
(Uniwersytet Jagielloński, Polska)

(Nie)obecny głos. Dźwiękowe archiwum literatury

Przemysław E. Gębal
(Uniwersytet Warszawski, Polska)

Nowe (psycholingwistyczne) konteksty rozwoju glottodydaktyki polonistycznej. Uczenie się i nauczanie polszczyzny jako języka obcego z wykorzystaniem interkomprehensji słowiańskiej

Katarzyna Stankiewicz
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)

Poradnictwo pedagogiczne w zakresie dwujęzyczności jako forma wsparcia rodziny na emigracji

Elena Ushakova
(Republikański Instytut Szkolnictwa Wyższego, Białoruś)

Nowoczesne badania o naukowcach kierunku humanistycznego Imperialnego Uniwersytetu Warszawskiego, pochodzących z ziem białoruskich (koniec XVIII – początek XX wieku)

17.00-17.20

Jarosław Ławski
(Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

„Reformy nauki” w Europie Środkowo-Wschodniej: kierunki, zagrożenia, perspektywy

Rafał Moczkodan
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)

Bibliografia londyńskich „Wiadomości” – szanse i zagrożenia badawcze

Olga Fyłypec
(Uniwersytet Lwowski, Ukraina)

Młodzieżowy autostereotyp Polaka: od badań socjolingwistycznych do praktyki dydaktycznej (na przykładzie nauczania Ukraińców jpjo)

Monika Valkova Maciejewska
(Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)

Realioznawcze i kulturowe aspekty polskiej literatury dla dzieci z doświadczeniem migracji

Małgorzata Mikołajczak
(Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

Archiwum Herberta

17.20-17.40

Iryna Bundza
(Uniwersytet Lwowski, Ukraina)

Korpusy językowe narzędziem nauczania praktyki przekładu (na przykładzie polonistyki lwowskiej)

Elżbieta Dutka
(Uniwersytet Śląski, Polska)

„Nic tak nie ożywia opowieści jak skamielina” O archiwum kultury z perspektywy geopoetyki

Waldemar Martyniuk
(Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Refleksja glottodydaktyczna, czyli konieczność wyboru i kolejności

Joanna Botwin
(Polska Szkoła w Wexford, Irlandia)

Preferencja języka polskich dzieci dwujęzycznych w Irlandii

Henryk Siewierski
(Uniwersytet w Brasilii, Brazylia)

Archiwum Marii Danilewicz Zielińskiej

17.40-18.00

Orysia Demska
(Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina)

Pejzaż językowy Ukrainy. Język państwowy i języki mniejszościowe

Aleksandra Kremer
(Uniwersytet Harvarda, USA)

Poezja polska w zbiorach nagrań dźwiękowych

Olga Bambrowicz
(Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)

Koncepcja, konwencja, fabuła… Kursy e-learningowe typu MOOC jako narzędzie popularyzacji języka i kultury wśród osób niezwiązanych z ośrodkami akademickimi (na przykładzie kursów do nauki specjalistycznych odmian języka przygotowanych przez UAM)

Hanna Pułaczewska
(Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Użytkowanie języka polskiego w środowisku rówieśniczym wśród młodzieży pochodzenia polskiego urodzonej w Niemczech

Joanna Sobczykowa
(Uniwersytet Śląski, Polska)

Księgi – ludzie – języki. Z historii kultury piśmiennej Polaków

18.00-18.30

Dyskusja w sekcjach

18.30-19.00

Przerwa

19.00-20.30

Spotkanie z Urszulą Zajączkowską
Prowadzenie: Adam Poprawa (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Dobrawa Lisak-Gębala (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
– nagranie