Skip to content

Warsztaty

Warsztaty zostaną poprowadzone przez różne pracownie Wydziału Filologicznego UWr oraz Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Warsztaty zostaną poprowadzone przez różne pracownie Wydziału Filologicznego UWr oraz Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Zapisy na warsztaty będą możliwe w formie on-line po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń na Kongres. Wkrótce pojawią się szczegółowe informacje o tematyce planowanych spotkań.

Pracownia Polszczyzny Mówionej

Subkorpus polszczyzny używanej poza granicami kraju w Pracowni Polszczyzny Mówionej – metoda zbierania i analizowania danych mówionych

Podczas warsztatu opowiemy, w jaki sposób do badań mówionej odmiany języka można nagrać ciekawą rozmowę. Dokładnie przedstawimy sposób jej przeprowadzenia, by nadawała się do pogłębionej analizy. W naszej Pracowni stosujemy zmodyfikowaną metodę wywiadu biograficznego. Wręczymy więc uczestnikom warsztatu niezbędne materiały z nią związane i zachęcimy do ich wykorzystania, a tym samym – do nawiązania z nami współpracy. Interesuje nas mówiona odmiana języka charakterystyczna dla mówców z rozmaitymi biografiami językowymi. Zgromadzone dane transkrybujemy w specjalnym programie. Zaprezentujemy, jak duże możliwości otwiera przed badaczem materiał językowy opracowany w ten właśnie sposób.

Wspólnie możemy zrealizować projekt, który wzbogaci archiwum PPM o cenne dane mówione pochodzące od użytkowników języka polskiego mieszkających w różnych zakątkach świata. Tym samym będzie to niezbędny wstęp do badań polszczyzny mówionej poza granicami kraju z zastosowaniem współczesnych metod lingwistyki cyfrowej. Uczynimy go razem z uczestnikami naszego warsztatu.

Strona internetowa: ppm.uni.wroc.pl

Pracownia Humanistyki Cyfrowej

Tematem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom Światowego Kongresu Polonistów zakresu współczesnej humanistyki cyfrowej z perspektywy polonistycznej. W pierwszym module przedstawię genezę, aktualny zakres oraz wzorcowe przykłady produktów lub usług HC. W module drugim omówię krótko najbardziej podstawowe zasoby HC, stanowiące materiał źródłowy i punkt wyjścia bądź też punkt odniesienia dla różnych aktywności badawczych i dydaktycznych, dotyczących języka polskiego. Zasobami takimi są teksty (biblioteki cyfrowe i repozytoria) oraz słowniki. W module trzecim omówię specjalistyczne zasoby językowe, a mianowicie korpusy (ogólne i specjalistyczne) oraz webserwisy łączące w sobie funkcje zasobowe i narzędziowe. W module czwartym przedstawię wybrane narzędzia przetwarzania tekstów w języku polskim oraz niektóre projekty HC, dotyczące polszczyzny.   

Wszystkie narzędzia oraz większość zasobów, omawianych w modułach 3 i 4 zostały wytworzone przez konsorcjum CLARIN-PL, którego członkiem jest Uniwersytet Wrocławski, a liderem Politechnika Wrocławska.

Strona internetowa: phc.uni.wroc.pl

Pracownia Prostej Polszczyzny

O czym porozmawiamy

W pierwszej części opowiem nieco o samej idei prostego języka:

  • co jest nie tak z tradycyjnym polskim stylem formalnym,
  • dlaczego współcześnie potrzebujemy prostej polszczyzny,
  • co udało się do tej pory zrobić.

W drugiej części na kilku pismach urzędowych i firmowych zobaczymy:

  • jakie są zasady prostego języka,
  • jakie pisma można zmieniać,
  • jak uzyskać certyfikat prostej polszczyzny.

Co to jest prosta polszczyzna

„Plain language” to standard językowy zalecany wszystkim autorom i instytucjom piszącym teksty adresowane do masowego odbiorcy.  Wrocławska prosta polszczyzna to polski odpowiednik tego standardu. Idea, by opracować efektywny styl pisania, zrodziła się na Uniwersytecie Wrocławskim w 2010 roku. Wtedy to przeprowadziliśmy pierwszą ekspertyzę komunikatywności tekstów o funduszach europejskich. Prosta polszczyzna to język do szybkiej lektury, ale przede wszystkim – język klarownych myśli, szczerych intencji i prostej formy.

Strona internetowa: www.ppp.uni.wroc.pl

Wirtualne zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza

Muzeum Pana Tadeusza to najnowsza i najnowocześniejsza część Ossolineum, prezentująca zbiory Zakładu na bogatym tle historycznym i literackim. Funkcjonuje od maja 2016 roku w jednej z piękniejszych kamienic Wrocławia – Pod Złotym Słońcem (Rynek 6).

W muzeum prezentowane są dwie wystawy stałe. Pierwsza z nich – „Rękopis Pana Tadeusza” opowiada o powstaniu i recepcji książki niezwykłej – być może ostatniej, której fragmenty na pamięć znają niemal wszyscy Polacy. Jedyny istniejący rękopis Mickiewiczowskiego arcydzieła w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów, starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanych i skomentowanych przez ponad sto aplikacji i prezentacji multimedialnych – to zaproszenie do rozmowy o polskiej kulturze i historii walki o niepodległą ojczyznę.

Druga część wystawy stałej – „Misja: Polska” to wystawa o romantycznej idei wolności przeniesionej w realia II wojny światowej i czasów powojennych. Na przykładzie życiorysów Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego prezentuje losy pokolenia, które dorastało w wolnej po 123 latach zaborów ojczyźnie, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość, a następnie o suwerenną obecność Polski w nowoczesnej Europie. Obaj świadkowie historii przekazali Ossolineum bezcenne zbiory dokumentujące ich losy, wydarzenia, w których uczestniczyli, a także kolekcje dzieł sztuki i archiwa.

Strona internetowa: muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl